Regulamin portalu internetowego www.PTjob.eu z dnia: 2023.01.26


DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia, należy rozumieć w następujący sposób:

Serwis lub PTjob - platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://www.PTjob.eu

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez PTjob na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługi Odpłatne – odpłatne, dodatkowe usługi świadczone przez PTjob na rzecz Użytkownika, obejmujące m. in. opublikowanie ponadstandarowych płatnych ogłoszeń, czy usługi promowania ogłoszenia.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis, w tym Usług Odpłatnych po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu.

Użytkownik niezalogowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis, które nie wymagają rejestracji i zalogowania.

Konto - panel zarządzania Usługami i Usługami Odpłatnymi, przypisany do danego Użytkownika po rejestracji w systemie, dostępny po zalogowaniu do Serwisu.

Regulamin - niniejszy dokument, dostępny na stronie www.PTjob.eu.

Login - unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta.

Hasło - kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Serwisu.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Praca dorywcza - krótkookresowa, incydentalna forma zatrudnienia na czas określony i w ograniczonym wymiarze.

Blog - dziennik internetowy dostępny pod adresem https://www.PTjob.eu/blog/.

Forum - forum internetowe dostępne pod adresami https://www.PTjob.eu/forum oraz https://PTjob.eu/opinie.

Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz, której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.


INFORMACJE OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa: ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu PTjob.eu

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu PTjob.eu jest Blue Baobab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-406), Os. Lotnictwa Polskiego 8b-13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571935, NIP: 7811914192, REGON: 362276799

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności PTjob.

 4. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej office@ptjob.eu oraz adres korespondencyjny PTjob. Ul Milczanska 14J/10 61-131 Poznań. PolskaZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu z innymi Użytkownikami, którzy są zainteresowani:

 • aplikowaniem na oferty dotyczące pracy dorywczej,

 • zamieszczaniem ogłoszeń w których oferują możliwość podjęcia pracy dorywczej,

 • wymianą opinii i ocen na temat jakości usług świadczonych przez Użytkowników.

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis powinno odbywać się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego. W szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:

   1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

   2. przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,

   3. przestrzegania autorskich praw majątkowych innych osób,

   4. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu,

   5. powstrzymania się od umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, czy naruszających cudze dobra osobiste.

 2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, tj. tzw. „Spamu”.

 3. Zabronione jest umieszczenie i rozpowszechnianie Serwisie oprogramowania objętego prawami osób trzecich, oprogramowania hakerskiego, zakłócającego pracę systemów i sieci teleinformatycznych, czy mającego na celu przejęcie haseł komputerowych i kodów dostępów.

 4. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie na własną odpowiedzialność, przy czym PTjob przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także do usunięcia z tego powodu Konta.

 5. PTjob zastrzega, że posiada wyłączne prawa do całości Serwisu oraz zawartych w nim materiałów i informacji. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac przedmiotowych materiałów, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne bez wyraźnej, pisemnej zgoy PTjob.

 6. Serwis umożliwia zbieranie informacji o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników.

 7. PTjob zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych, dotyczących zarówno usług i produktów własnych jak i osób trzecich.

 8. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. W przypadku urządzeń mobilnych, warunkiem korzystania z Serwisu jest zainstalowanie aplikacji mobilnej lub zainstalowanie przeglądarki internetowej.


USŁUGI


 1. Serwis świadczy Usługi bezpłatne i płatne.

 2. Dostęp do poszczególnych Usług może być uzależniony od rejestracji Użytkownika w Serwisie i założenia Konta.

 3. Serwis umożliwia Użytkownikom niezalogowanym przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników.

 4. Serwis umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym:

   1. umieszczanie własnych danych i ogłoszenń celem uzyskania kontaktu z zainteresowanymi Użytkownikami Serwisu,

   2. stworzenie indywidualnego profilu,

   3. aplikowanie do wybranej oferty pracy dorywczej,

   4. przeglądanie ofert Użytkowników,

   5. nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami poprzez odbieranie i wysyłanie wiadomości,

   6. korzystanie z mechanizmów wyszukiwania innych Użytkowników,

   7. korzystanie z funkcji tłumacza,

   8. korzystanie z funkcji lokalizacji usługi,

   9. polecanie innym Użytkownikom wybranych przez siebie Użytkowników,

   10. umieszczanie opinii, ocen i wymianę komentarzy na temat innych Użytkowników – pod warunkiem uprzedniego skorzystania z ich oferty lub usług,

   11. korzystanie z opcji newsletter i powiadomień,

   12. udostępnianie materiałów,

   13. korzystanie z Bloga i Forum.

 5. PTjob oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ofert przez Użytkownika oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń w sprawie pracy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.

 6. Umowa o świadczenie Usług, które nie wymagają rejestracji i założenia Konta, zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu , co jednocześnie oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 7. Umowa o świadczenie usług wymagających założenia Konta następuje z chwilą prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji Konta i zaakceptowania Regulaminu.

 8. Umowa o świadczenie Usług Odpłatnych Serwisu następuje po ich opłaceniu – zgodnie z wyświetlanym w Serwisie formularzem i cennikiem dla danej kategorii Usług. Aktywacja płatnej Usługi nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym PTjob.

 9. Użytkownik jest każdorazowo informowany w Serwisie o aktualnej cenie Usług Odpłatnych. Cena danej Usługi Odpłatnej jest widoczna zarówno przed, jak i w trakcie procesu zakupowego. Podane ceny Usług Odpłatnych podawane są w wysokości brutto, tj. zawierają podatek VAT. Płatność za Usługę Odpłatną jest pobierana z góry.

 10. Użytkownik może dokonać płatności za Usługę Odpłatną z wykorzystaniem jednej z dostępnych opcji płatności, podanych w procesie zakupu danej Usługi. Skorzystanie z niektórych metod płatności może wymagać nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawca danej usługi płatnicze i zaakceptowania odrębnego regulaminu płatności. PTjob zastrzega, że nie jest stroną tego stosunku prawnego i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z płatnością.

 11. Świadczenie Usług Odpłatnych dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych na Koncie, niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.

 12. Faktura VAT przesyłana jest na adres email Użytkownika w formie elektronicznej. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w przedmiotowej formie.

 13. W przypadku wcześniejszego zakończenia korzystania z wykupionej Usługi Odpłatnej, w szczególności w przypadku usunięcia płatnego ogłoszenia, pobrana opłata za daną Usługę Odpłatną nie zostanie zwrócona.

 14. Konsument oraz osoba fizyczna, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarcza, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z PTjob odstąpić od umowy dotyczącej danej Usługi Odpłatnej bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą wiadomości email lub pisemnie na adres korespondencyjny PTjob. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy dana Usługa Odpłatna została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Użytkownika.

 15. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji udostępnienia w Serwisie swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w ramach Serwisu. Wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu poprawnej celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji i reklamy usług/ofert Użytkownika.

 16. PTjob zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług i Usług odpłatnych. PTjob zastrzega sobie jednakże prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dotyczących prawn konsumenta, w takim zakresie, PTjob nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

   2. treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, które naruszają prawo lub dobra osób trzecich ,

   3. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli PTjob podmioty,

   4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od PTjob,

   5. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji lub modyfikacji

   6. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od PTjob, ja np. nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 2. Celem usunięcia wątpliwości, usługi świadczone przez PTjob w ramach Serwisu mają na celu wyłącznie ułatwienie nawiązania kontaktu osobom pragnącym świadczyć prace dorywcze i osobom wyrażającym zainteresowanie tymi pracami. Serwis PTjob nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac dorywczych, za zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu, podatków, czy innych ustalonych przez zainteresowane stronu zobowiązań.

 3. PTjob zastrzega, że formularze udostępniane Użytkownikom w ramach Serwisu, które stanowią wzory umów, stanowią wyłącznie dokumenty przykładowe i każdorazowo należy je dostosować do zawieranego stosunku prawnego. PTjob nie świadczy usług o charakterze prawnym i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z wykorzystaniem tychże dokumentów.


REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z rozszerzonych Usług Serwisu po dokonaniu rejestracji, za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i zalogowaniu z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.

 2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak adres e-mail oraz hasło, a następnie zaakceptowanie linku aktywacyjnego, który zostaje przesłany w wiadomości potwierdzającej rejestrację na adres email Użytkownika. Link aktywacyjny jest ważny przez ……. dni.

 3. Dokonując rejestracji Użytkownik, zobowiązany jest:

  1. Podać dane identyfikujące, tj.: imię, nazwisko, aktualny i czynny adres poczty elektronicznej oraz wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, o ile nie są opcjonalne,

  2. Złożyć oświadczenie,że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  3. zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu

 4. 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
  8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.

 5. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika.

 6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.

 7. PTjob, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisów unikalne Konto Użytkownika.

 8. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Serwis. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia lub zablokowania do momentu uzyskania wyjaśnień. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.REKLAMACJE


  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu poprzez wysłanie wiadomości email na adres …… lub poprzez przesłanie pisemnej reklamacji na adres ………

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Serwis prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

  4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

  5. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.


ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie Usług przez PTjob co do zasady ma charakter bezterminowy, jednakże każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo zamknięcia Konta w każdym czasie. Usunięcie konta pracodawcy nie jest tożsame z usunięciem wątku opiniowego na temat Uzytkownika na stronie www.PTjob.eu/opinie.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta. Jeżeli korzystanie z usług nie wymaga utworzenia Konta, rozwiązanie umowy następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

 3. PTjob ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

    1. naruszenia przez Użytkownika lub niezalogowanego Użytkownika postanowień Regulaminu,

    2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

    3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

    4. podania przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób.

Jeżeli działania Użytkownika mają charakter trwały, Usługodawca może zablokować adres IP Użytkownika.

 1. Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi.


DANE OSOBOWE


  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest Blue Baobab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-406), Os. Lotnictwa Polskiego 8b-13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571935, NIP: 7811914192, REGON: 362276799

  2. Szczegółowe warunki postępowania z danymi osobowymi zostały uregulowane w Polityce Prywatności, która jest dostępna tutaj. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. PTjob zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, w szczególności, gdy:

    1. Zmiana jest konieczna ze względu na zmianę powszechnie obowiązującego prawa,

    2. Zmiana spowodowana jest obowiązkiem zawartym w prawomocnym wyroku sądu lub decyzji administracyjnej,

    3. Zmiana jest spowodowana realizacją
     obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji

    4. Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu.

  2. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, korzystających z Serwisu PTjob.eu.

  3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.

  4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

  5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy, zgodnie z postanowieniami opisanym w rozdziale „Rozwiązanie Umowy”.

  6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  7. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klienci będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres email office@ptjob.eu

  8. PTjob zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

  9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2021.